§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. TILBUD
Tilbud er kun bindende for Dexceo Denmark ApS i 8 dage og kræver accept af køber enten pr. post, telefax eller e-mail inden da.

Dexceo Denmark ApS sender ordrebekræftelse pr. e-mail til køber og eventuelle indsigelser til denne skal ske uden ugrundet ophold.

§ 3. BETALING
Betaling foregår, med mindre andet er aftalt skriftligt med Dexceo Denmark ApS, med enten forudbetaling eller 8 dages kredit.

Al betaling i danske kroner skal derfor foretages til:

Dexceo Denmark ApS
Borupvang 3
DK-2750 Ballerup
Kontonr: 5472-1183052
Telefon +45 53 803 803

med angivelse af fakturnanummer.

Betales købesummen ikke rettidigt pålægges gebyr på 100,- pr rykker. Betaling af rykkergebyrer afskærer ikke Dexceo Denmark ApS fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Dexceo Denmark ApS, som om leveringen var sket til aftalt tid, hvis leveringen er udskudt på grund af købers forhold.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Dexceo Denmark ApS.

§ 4. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering er ab lager Herlev, til købers adresse, med mindre andet er aftalt, eller specifikt angives på købers ordre med anden leveringsadresse end købers.

Fragt- og ekspeditionsomkostninger på kr. 50,- pålægges alle ordrer leveret til købers adresse/mail eller anden adresse/mail i Danmark.

Yderligere gebyr kan pålægges levering af fysiske varer udenfor Danmarks grænser.

Denne pris kan uden varsel ændres af Dexceo Denmark ApS.

Dexceo Denmark ApS er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf skyldes forhold som Dexceo Denmark ApS ikke er herre over.

En overskridelse af leveringstiden med 5 dage på grund af Dexceo Denmark ApS forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Dexceo Denmark ApS.

Dexceo Denmark ApS påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 14 dage, dog undtaget sælger befinder sig i en §5-situation.

§ 5. FORCE MAJEURE
Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Dexceo Denmark ApS er forhindret i at levere på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer.

Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller
efter udløbet af den aftalte leveringstid.

§ 6. MANGLER
Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra Dexceo Denmark ApS.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Dexceo Denmark ApS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.

Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Dexceo Denmark ApS’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for Dexceo Denmark ApS regning inden rimelig tid. Sker dette ikke, er køber berettiget til at hæve aftalen eller kræve afslag i købesummen.

Har køber ikke inden 3 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Dexceo Denmark ApS, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

§ 7. MISLIGHOLDELSE
Ved købers misligholdelse er Dexceo Denmark ApS berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

§ 8. RETURNERING
Varer tages kun retur efter forudindgået aftale indenfor 14 dage fra leveringsdato.

Retursendinger skal i givet fald være i uanbrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer og dato samt begrundelse for returnering.

Dexceo Denmark ApS beregner sig ved kreditering et fradrag af returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien.

§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING
Et erstatningskrav over for Dexceo Denmark ApS kan aldrig overstige fakturabeløbet for det solgte.

Dexceo Denmark ApS hæfter ikke for købers eventuelle driftstab, avancetab, eller på anden måde som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

Dexceo Denmark ApS skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Dexceo Denmark ApS ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

§ 10. INFORMATION TIL SLUTBRUGER
Køber forpligter sig til at informere slutbruger om de vilkår i denne aftale, som får eller vil få betydning for slutbrugers køb, anvendelse eller disposition over produktet, herunder patent og ophavsrettigheder og eventuelle garantier givet af producenten.

Brugen af produkterne kan være underlagt restriktioner med hensyn til anvendelse i f.eks. kernekraftanlæg o.lign.

Køber forpligter sig til at indhente nærmere oplysninger fra Dexceo Denmark ApS, såfremt varerne skal benyttes til andet end kommerciel eller privat anvendelse.

§ 11. DELVIS UGYLDIGHED
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

§ 12. FORÆLDELSE AF KRAV
Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med nærværende leverance, kan rejses af nogen af parterne senere end to (2) år efter, at årsagen til kravet er opstået, eller – i tilfælde af manglende betaling – senere end to (2) år efter datoen for den sidste betaling.

§ 13. FRAVIGELSE
Ovenstående salgs- og leveringsbestemmelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem, uanset købers eventuelle levering til deres egne betingelser.

§ 14. LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Byretten i København.

§ 15. RENTER
I mangel af anden udtrykkelig aftale forrentes Dexceo Denmark ApS til enhver tid tilgodehavende hos køber med 1 ½% pr. påbegyndt måned, regnet fra fakturadato + 8 dage.